Formål

De overordnede målene er nedfelt i formålsparagrafen i Næringsselskapets vedtekter (revidert 25. september 2014) hvor det heter i § 3:

§3 Selskapets virksomhet

Næringsselskapet skal fungere som et investeringsselskap, og selskapets formål er å bidra til økt verdiskapning gjennom å tilby risikovillig kapital til nyetablerte og eksisterende bedrifter. Selskapets investeringer skal foretas på markedsmessig grunnlag, på like vilkår som private investorer og med sikte på å oppnå tilfredsstillende avkastning på investert kapital. Selskapet skal foreta investeringer i form av kjøp av aksjer.