Følgende ble vedtatt på selskapets generalforsamling juni 2012:

STYRETS ÅRSBERETNING

2011

 VIRKSOMHETENS ART

 Agder Næringsselskap A/S er etablert, 18. april 1980, av banker, forsikringsselskap, kraftverk, næringsorganisasjoner, Agder fylkeskommune og samtlige kommuner i fylket.

Ved sin virksomhet bidrar selskapet med tilrettelegging for nyskaping og nyetablering, samt videreutvikle eksisterende næringsliv.

Næringsselskapets styre består av 9 representanter som velges for 4 år. Funksjonstiden følger kommunevalgperioden. Leder og nestleder velges for 2 år.

 

VIDERE DRIFT

Etter styrets mening er forutsetningen om fortsatt drift til stede.  Årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning.

Næringsselskapet er et viktig næringspolitisk redskap, og styret forventer at fylkeskommunen opprettholder sitt bidrag til selskapet.

 

SELSKAPETS VIRKSOMHET I 2011

Selskapets aksjekapital er på kr 3 042 000, fordelt på 3.042 aksjer. Agder fylkeskommune er hovedaksjonær med 51,8 % av aksjene. Den eiermessige fordelingen er 67 % offentlig og 33 % privat.

Det er blitt  avholdt  8 styremøter, og ordinær generalforsamling for 2010 fant sted

20. juni 2011 i Arendal.

 

I 2011 vedtok Næringsselskapet å gå inn med aksjekapital i 7 selskaper med til sammen kr. 5 223 645,-.  Se tabellen nedenfor :

 

 

Navn:

Kommune

AAN’s vedtak:

Brokke Alpinsenter AS  Valle

2 500 000

WPR-Medical AS  Arendal

     257 645

Sørlandsreiser AS  Arendal

18 000

Oggehyttene AS  Iveland

800 000

Romslig AS Evje og Hornnes

 808 000

Bokbyen Forlag AS  Tvedestrand

90 000

Urological AS Grimstad

750 000

Sum

 

                      5 223 645

 

I løpet av året har Næringsselskapet solgt/realisert følgende aksjer:

 

Infotain AS  med et tap på kr. 1.189.024,-

Eydehavn Vekst  AS med en gevinst  på kr. 300.000,-

Arendal Sommerfuglpark AS (konkurs) med et tap på kr. 600.000

Setesdal Mat AS (konkurs) med et tap på kr 500.000.

Næringsselskapet har hatt forespørsler fra en rekke andre prosjekter i 2011, men har ikke funnet det riktig å gå inn i disse med aksjekapital.

 

ARBEIDSMILJØ/LIKESTILLING/SYKEFRAVÆR

Det var ingen ordinært ansatte i selskapet. Det er derfor ikke registrert sykefravær eller skader av verken personlig eller materiell karakter.

Daglig leder er kvinne.  2 av styrets medlemmer er kvinner.  Selskapet opptrer i samsvar med likestillingsloven.

 

YTRE MILJØ

Næringsselskapets virksomhet er av en slik karakter at ytre miljø ikke på noen som helst måte kan påvirkes.

 

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET.

Selskapets inntektsgrunnlag består av renter av kapitalen og bevilgninger fra Agder fylkeskommune (konsesjonskraftinntekter).

Aust‑Agder Næringsselskap A/S har i 2011 vedtatt å tegne aksjekapital i 7 selskaper med til sammen kr 5.223.645,-. I note 2 i regnskapet er det gitt en oversikt over Aust‑Agder Næringsselskap A/S’ aksjer i andre selskaper. I note 3 er det gitt en oversikt over vedtak om tegning av aksjekapital som ikke var utbetalt ved årsskiftet. Fristen for utbetaling av aksjekapital er 6 mnd. fra tilsagnsdato.

Agder Næringsselskap A/S i 2011 mottatt utbytte med kr 160.000,- fra Høst Verdien i Avfall AS.

Avsetningen for å møte fremtidige tap utgjør kr.  9 000 000,-.

Ordinært styrehonorar er utbetalt med kr. 200 000, som fordelte seg med kr. 20 000 på hvert av styremedlemmene og kr. 40 000 til styrets leder.

Medlemmene av styret mottok godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste, evt. møtegodtgjørelse etter reglement for godtgjørelse til fylkeskommunale ombud med til sammen kr 136.759,-.

Det er i 2011 kostnadsført kr. 175 000 i godtgjørelse til Agder fylkeskommune for administrative tjenester, og kr. 250 000 i godtgjørelse til Innovasjon Norge AS for saksbehandlingstjenester. Beløpene er inklusive merverdiavgift.

Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør kr. 37 500 for revisjon og bistand. Beløpet er inklusiv merverdiavgift.

Det er ingen personlige aksjeeiere i selskapet, verken fra administrasjonen eller styret.

Resultatet for 2011 viser et overskudd på kr 311.732,- som foreslås overført  annen egenkapital.

 

REDEGJØRELSE FOR SELSKAPETS FRAMTIDSUTSIKTER

Selv om de midler Næringsselskapet forvalter er relativt beskjedne oppfattes Næringsselskapet som et viktig næringspolitisk verktøy i Aust-Agder. Fylket har med sitt lokale såkornselskap medvirket til at en rekke gode etableringer er blitt realisert. De vedtatte strategier for Næringsselskapet samt handlingsplan som ble styrebehandlet oktober 2006 gir et godt arbeidsgrunnlag for selskapets videre virksomhet.  Forutsetningen for at Næringsselskapet fortsatt skal spille en aktiv rolle innen næringsutviklingsarbeidet, er at selskapet får overført midler fra fylkeskommunen. For 2011 var fylkeskommunens bidrag på 6. mill. kroner.

Styret har en strategi på bedre rotasjon og høyere omløpshastighet på aksjeporteføljen.  I 2011 er det realisert/solgt aksjer i fire selskaper.

 

STYRET ANBEFALER AT FORELIGGENDE ÅRSMELDING OG REGNSKAP MED NOTER GODKJENNES.

           

 

Arendal 31. desember 2011

22. mai 2012

 

 

Tellef Inge Mørland                                   Øyvind Aasen                            Geir M. Larsen

 

 

 

 

Inger Juvastøl                                 Kåre Gunnar Fløystad              Tone Helene Strat

Eyolf A. Bakke                             Harald Bakken                         Aasulv Løvdal

 

 

___________

Kirsten Borge