De overordnede målene er nedfelt i formålsparagrafen i Næringsselskapets vedtekter (revidert 23. mars 1992) hvor det heter i § 3:

Selskapets formål er å fremme industrireising og annen næringsvirksomhet med sikte på å gi varige og lønnsomme arbeidsplasser under henvisning til den til enhver tid gjeldende fylkesplan for Aust-Agder.

Næringsselskapets virksomhet konsentreres til tegning av aksjekapital i eiendoms- og driftsselskap samt bygging av næringsbygg for utleie og/eller salg.

Næringsselskapet kan også delta i andre selskaper hvor eierrettigheten til kapitalinnskuddet opprettholdes.

Næringsselskapet skal fungere som et investeringsselskap.

Næringsselskapet kan arrangere fagseminarer og studiereiser.

Selskapets virksomhet tar ikke sikte på å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes til å fremme selskapets formål.